Byenvini!


Byenvini nan Edison State College, yon kolèj ki sitiye nan sidwès florida, Edison State College ofri yon varyete de pwogram nan plizyè diferan lokal nan sidwès Florida. Edison State College enstale l nan konte Charlotte, Lee, Collier, epitou li genyen sant detid nan konte Hendry ak Glades.

Pi bon bagay ou ka fè si w interese nan Edison State College se vin vizite nou pou ka wè kolèj la ak de je w. Rele nou pou pran yon randevou pou ka vin vizite kampous la e ou va dekouvri poukisa lè w kòmanse pran klas nan Edison State College se pi bon desizyon ou te ka pran pou karyè detid ou.

Pou plis enfòmasyon ou ka rele nimero telefòn: 239-433-8009 ou byen voye yon imèl bay: