ENSKYRPSYON / REJISTRASYON


3

Nou konnen que nan Edison State College w ap jwenn karyè ke w ap chèche a. Nou envite-w vini ranpli yon aplikasyon nan Edison State College. W ap kapab itilize òdinatè nan kolèj la pou ka ranpli aplikasyon an sou entènèt e w ap kapab antre sou Portal Edison, ki paj ofisyèl kolèj la.

Ki kategori elèv ke w ye?

Nouvo etidyan ou byen etidyan kap retounen lekòl: http://www.edison.edu/admissions/newstudent

Etidyan k ap transfere: http://www.edison.edu/admissions/transferstudent

Etidyan entènasyonal: http://www.edison.edu/admissions/international

Atansyon rezidan Florida! Lè –w se rezidan nan eta florida klas yo ap koute –w mwens. Pou kapab kalifye kòm rezidan se pou w ranpli yon aplikasyon de rezidans epi voye l pa la pòs avek dokiman nesesè ke ofis admisyon an reklame. Ale sou sit wèb sa a pou jwenn plis enfòmasyon: Admissions Residency Application

Si w pa ranpli fòm sa a korèkteman sa ka fè- w peye plis pou klas pa w yo.

Pou plis enfòmasyon toujou ou mèt refere-w sou lis ki bay tout pri yo chaje pou klas yo: http://catalog.edison.edu/content.php?catoid=4&navoid=199#Fee_Payment_Information